Samenvatting van het financieel overzicht

Omzet en financieel overzicht

Omzet

Bekaert realiseerde in 2014 een geconsolideerde omzet van € 3,2 miljard en een gezamenlijke omzet van € 4,0 miljard, stabiel in vergelijking met vorig jaar. De organische groei (+2,8%) werd door ongunstige wisselkoersschommelingen tenietgedaan op het niveau van de omzet van de Groep, in het bijzonder door de impact van de Chileense peso.

Het effect van valutaschommelingen was uiterst negatief op het niveau van de gezamenlijke omzet door de gemiddelde waardevermindering van de Braziliaanse real over het boekjaar 2014.

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 13 mei 2015 voorstellen om een brutodividend uit te keren van € 0,85 per aandeel. Het dividend zal, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, betaalbaar worden vanaf 19 mei 2015.

Resultaten

Bekaert heeft een operationeel resultaat vóór eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) geboekt van € 164 miljoen (tegenover €166 miljoen in 2013). Dit stemt overeen met een REBIT-marge op omzet van 5,1%. De eenmalige opbrengsten en kosten bedroegen € 7 miljoen (in vergelijking met € -29 miljoen vorig jaar), in hoofdzaak gerelateerd aan de erkenning van negatieve goodwill op bedrijfscombinaties en de meerwaarde op de verkoop van vastgoed. Het operationeel resultaat (EBIT) na eenmalige kosten bedroeg € 171 miljoen, wat neerkomt op een marge van 5,3% (versus 4,3%). EBITDA bedroeg € 342 miljoen, wat een EBITDA-marge op omzet vertegenwoordigde van 10,6% (versus 9,3%).

De commerciële en administratieve kosten stegen met € 12 miljoen tot € 265 miljoen ten gevolge van een terugname op provisies voor dubieuze debiteuren in 2013 en kosten opgelopen door de acquisitietransacties. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling namen met € 3 miljoen af tot € 59 miljoen als gevolg van efficiëntiewinsten.

De renteopbrengsten en -lasten bedroegen € -63 miljoen (ten opzichte van € -64 miljoen) ten gevolge van een lager dan gemiddelde rentevoet op brutoschuld. Overige financiële opbrengsten en lasten bedroegen € -4 miljoen (ten opzichte van € -20 miljoen), voornamelijk door valutaschommelingen.

De winstbelasting bedroeg € 42 miljoen, tegenover € 48 miljoen vorig jaar.
Het aandeel in de resultaten van joint ventures en geassocieerde ondernemingen daalde van € 30 miljoen naar € 25 miljoen als gevolg van de moeilijke economische omgeving in Brazilië.
Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € 88 miljoen in vergelijking met € 36 miljoen in 2013. Het resultaat toerekenbaar aan de minderheidsbelangen van derden was beperkt tot € 0,4 miljoen ten gevolge van verliezen en bijzondere waardeverminderingen in vestigingen in Zuid-Oost Azië. Na aftrek van de minderheidsbelangen van derden bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep € 87 miljoen, vergeleken met € 25 miljoen vorig jaar. EPS (perioderesultaat per aandeel) steeg tot € 1,51 (€ 0,42 in 2013).

Balans

Op 31 december 2014 vertegenwoordigde het eigen vermogen 39,6% van de totale activa. De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg 54,5% (tegenover 38,2%).

Kasstroomoverzicht

De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen € 187 miljoen (2013: € 306 miljoen). Het operationeel werkkapitaal steeg met € 55 miljoen. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € -225 miljoen waaronder € -133 miljoen voor investeringen in materiële vaste activa en € -110 miljoen op nieuwe bedrijfscombinaties. Kasstromen uit financieringsactiviteiten bedroegen € 88 miljoen (tegenover € -192 miljoen in 2013) en waren onder meer het gevolg van € 194 miljoen gespendeerd aan interesten, dividenden en de inkoop van eigen aandelen en de uitgifte van de converteerbare obligatie (€ 300 miljoen).

Investeringsupdate en overige informatie

Op 6 januari 2015 hebben Bekaert en Pirelli de overname door Bekaert van Pirelli’s staalkoordvestiging in Izmit, Turkije, succesvol afgerond. Deze afronding volgde op de eigendomsoverdracht van de staalkoordvestigingen in Figline (Italië), Slatina (Roemenië), en Sumaré (Brazilië) zoals werd aangekondigd op 18 december 2014. De overeenkomst tussen Bekaert en Pirelli behelst ook de staalkoordactiviteiten van Pirelli in Yanzhou (China). De afronding van de overname van de staalkoordvestiging in Yanzhou (China) zal plaatsvinden wanneer de betrokken wettelijke goedkeuringen zijn verkregen. De financiële resultaten van de vestiging in Italië, Roemenië en Brazilië zijn opgenomen in de geconsolideerde rekeningen van Bekaert vanaf 1 januari 2015. De resultaten van de vestiging in Turkije worden vanaf 1 februari 2015 opgenomen.

Bekaert kondigde op 5 februari 2015 de overname aan van de staalkabelactiviteiten van Arrium Ltd in Newcastle, Australië. De integratie van de Australische kabelactiviteiten zal de groeistrategie van Bekaert in deze business ondersteunen en zal de Groep in staat stellen om een globale leidende marktpositie in te nemen in de markt van staalkabels voor de mijnbouw. Er wordt verwacht dat deze transactie op jaarbasis € 40 miljoen zal bijdragen aan de geconsolideerde omzet van Bekaert. De overname heeft een ondernemingswaarde van circa € 60 miljoen. Bekaert en Arrium rekenen op een afronding van de transactie in de loop van het eerste kwartaal van 2015. Bij afronding zullen de Australische kabelactiviteiten geïntegreerd worden in de Bekaert Rope Group. In deze onlangs opgerichte groep bezitten Bekaert en de Chileense partners (via Matco Cables SpA) nu respectievelijk 65% en 35% van alle staalkabelvestigingen in Canada, Chili, Peru, Brazilië en de Verenigde Staten.

Naast de 1 652 677 eigen aandelen in bezit op 31 december 2013, kocht Bekaert 2 622 333 eigen aandelen in de loop van 2014. Geen van die aandelen werden verkocht in het kader van aandelenoptieplannen of geannuleerd in 2014. Bijgevolg hield de onderneming bij jaareinde een totaal van 4 275 010 eigen aandelen aan.

De nettoschuld steeg van € 574 miljoen naar € 853 miljoen als gevolg van investeringen en acquisities. De acquisitie-impact van de Pirelli staalkoordvestigingen vertegenwoordigde hierin € 207 miljoen. Nettoschuld op EBITDA bedroeg 2.5. Zonder de Pirelli impact bedroeg nettoschuld op EBITDA 1.9, onveranderd ten opzichte van vorig jaar.

Segment rapporten

EMEA

De Europese marktvraag was in de meeste sectoren sterk gedurende het hele jaar 2014. De vraag in de automobielsector in het bijzonder zorgde voor volumegroei van staalkoord- en andere staaldraad-toepassingen in de regio.

Onze activiteiten in EMEA boekten sterke resultaten op basis van de volumetoename en een gunstige product-mix. Bekaert tekende een REBIT-stijging voor de regio op van 30% en tilde de winstmarges naar recordhoogte. EMEA leverde zo de grootste bijdrage aan het geconsolideerde resultaat van de Groep over het boekjaar 2014.

De eenmalige opbrengsten en kosten bedroegen € +2 miljoen en hadden hoofdzakelijk betrekking op de meerwaarde op de verkoop van vastgoed in België, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door waardeverminderingen. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 33 miljoen en betroffen vooral capaciteitsuitbreidingen in Slovakije en België.

Bekaert verwacht dat de solide vraag en prestaties in de meeste Europese markten zullen aanhouden. Europa zal zelfs nog een grotere bijdrage leveren aan de geconsolideerde cijfers van de Groep dankzij de integratie van de staalkoordactiviteiten van Pirelli in Roemenië, Italië en Turkije.

Noord-Amerika

Het aantrekken van de vraag in automobielmarkten kon in 2014 de daling van de vraag voor onze activiteiten in Noord-Amerikaanse industriële, bouw- en landbouwmarkten niet goedmaken.

BBekaert’s activiteiten realiseerden hogere volumes in vergelijking met een zwak 2013. Het segmentrendement bleef echter ondermaats door de onderbenutting van de productiecapaciteit en door prijsdruk van importstromen. Bovenop de gebruikelijke seizoenseffecten bij jaareinde werd Bekaert getroffen door een brand met structurele schade aan delen van de fabriek in Rome (Georgia). 

De eenmalige opbrengsten en kosten bedroegen € +8 miljoen en betroffen vooral de erkenning van verzekeringsinkomsten met betrekking tot de brandschade in Rome, terwijl toekomstige kosten verbonden aan de heropbouw van de plant in 2015 worden geboekt. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 26 miljoen en hadden vooral betrekking op kabel-, staalkoord-, en hieldraadactiviteiten.

Bekaert houdt voor 2015 rekening met een lichte verbetering in de meeste markten, maar verwacht geen ingrijpende ommekeer in rendabiliteit gezien de aanhoudende prijsdruk enerzijds en de toegenomen transportkosten en gedeeltelijke volumeverliezen veroorzaakt door de brand in Rome anderzijds.

Latijns-Amerika

De Latijns-Amerikaanse markten werden gekenmerkt door een verhoogde competitiviteit als gevolg van toegenomen importstromen uit Azië. Lagere overheidsbudgetten en –uitgaven ten gevolge van prijsdalingen voor koper, petroleum en andere grondstoffen hebben geleid tot een vertraging van activiteiten in de mijnbouw en de openbare infrastructuursector. Fiscale hervormingen en verkiezingen verhoogden de onzekerheid in diverse landen en sectoren. De economie in Venezuela kwam tot stilstand ten gevolge van de politieke en monetaire instabiliteit.

Zonder de impact van acquisities en van Venezuela - waar het volumeverlies meer dan 40% bedroeg door noodgedwongen tijdelijke fabriekssluitingen ten gevolge van tekorten aan grondstoffen – realiseerden Bekaerts activiteiten in Latijns-Amerika stabiele volumes doorheen het boekjaar. De omzet voor de regio nam aanzienlijk toe in de tweede helft van 2014 (+15% tegenover 2013), dankzij een betere prijs-mix en een beduidend lagere impact van ongunstige valuta-effecten zoals opgetekend in de eerste jaarhelft. De winstmarges namen enigszins toe in de tweede helft van 2014 maar bleven op een laag niveau als gevolg van de concurrentie met imports en de integratie- en opstartkosten in Costa Rica.

De eenmalige opbrengsten en kosten hadden vooral betrekking op aanpassingen van pensioenplannen, de overname in Costa Rica en de aankoop van de resterende aandelen van de staalkabelactiviteiten in Brazilië.

Bekaert investeerde € 32 miljoen in materiële vaste activa, waaronder de bouw en uitrusting van de nieuwe Dramix® vestiging in Costa Rica.

De aanzienlijke impact van wisselkoersschommelingen op de gezamenlijke omzet was te wijten aan de volatiliteit van de Braziliaanse real. Hoewel de munt bij jaareinde opveerde, bedroeg het totale gemiddelde effect van de real in vergelijking met vorig jaar € -71 miljoen op de omzet.

Bekaert verwacht voor de geconsolideerde vennootschappen een relatief stabiele vraag in het eerste kwartaal van 2015. De integratie van de overgenomen staalkabelactiviteiten van Pirelli in Brazilië zal vanaf 1 januari 2015 bijdragen aan de financiële resultaten van Bekaert.
Bekaert verwacht een verzwakking van de business omgeving in Brazilië, in lijn met algemene trends voor de Braziliaanse economie.

Pacifisch Azië

Bekaerts activiteiten in Pacifisch Azië tekenden een volumegroei op van 6% tegenover vorig jaar. Dit was het gevolg van een sterke omzet in Azië gedurende de eerste negen maanden van het jaar, gevolgd door een zwak vierde kwartaal door een algemene vertraging van de vraag in de Chinese bandenmarkten. Prijserosie, wisselkoerseffecten en doorgerekende lagere walsdraadprijzen hebben de omzetgroei in de regio beperkt tot 1,3% jaar-op-jaar.
Bekaert hield de prijszetting in China stabiel gedurende het zwakke laatste kwartaal van 2014 en verloor marktaandeel in de markt van vrachtwagenbanden.

Bekaerts staalkoordactiviteiten in Indië kenden solide groei. De onderneming heeft ook haar leidende marktpositie en –aandeel behouden in de groeiende markt van de zonne-energie in China. De impact van deze positieve evoluties werd echter tenietgedaan door de aanhoudende zwakke prestaties van de recente overnames in Zuid-Oost-Azië. De eenmalige opbrengsten en kosten waren voornamelijk gerelateerd aan waardeverminderingen op activiteiten in Zuid-Oost-Azië.

Bekaert heeft intensief geïnvesteerd in de regio met een totaal van € 51 miljoen in materiële vaste activa in 2014.

Bekaert verwacht dat de marktomstandigheden in China moeilijk zullen blijven gedurende het eerste kwartaal van 2015. De onderneming neemt maatregelen om de kostenefficiëntie van haar activiteiten te verbeteren en de ondermaatse prestaties in Maleisië op te lossen.