Woord van de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter

2014 was een jaar van solide organische groei voor Bekaert. We hebben onze strategische posities in hoogcompetitieve markten verdedigd en ondanks een zwakker laatste kwartaal stegen onze volumes met 3%, in lijn met de stijgende vraag in automobielmarkten.

De omzet bleef ongeveer stabiel in vergelijking met 2013 en reflecteerde de prijserosie waarmee we geconfronteerd werden in China, de ongunstige wisselkoersschommelingen en de daling van de grondstofprijzen die we doorrekenen aan onze klanten.
Het operationeel resultaat bedroeg € 171 miljoen, een stijging met 25% tegenover vorig jaar; de operationele cash flow steeg tot bijna 11% van de omzet. Deze cijfers reflecteerden evenwel positieve eenmalige effecten in vergelijking met vorig jaar.

Globaal genomen legden we betere resultaten voor dan in 2013, maar we slaagden er voorlopig niet in onze langetermijn rentabiliteitsdoel te behalen. Uit de vooruitzichten blijkt dat noch de wereldwijde marktomstandigheden noch de prijsconcurrentie in China het tij zullen helpen keren.

We moeten beter doen en we weten dat we beter kunnen doen. Daarom hebben we een plan uitgewerkt om de performantie van Bekaert te verhogen.

Ons doel is om consistent waarde te creëren voor de aandeelhouders en we zijn er vast van overtuigd dat dit begint bij waardecreatie voor onze klanten.

Daarom hebben we de lat hoger gelegd en hebben we ambitieuze doelen gesteld voor 2015 en de komende jaren.
We zijn vastberaden om ons markt- en technologisch leiderschap te benutten, omdat we op basis van ons verleden en uit ervaring weten dat dit zal leiden tot duurzame rendabele groei.

We vangen 2015 aan met de versterking van onze leidinggevende positie in bandenmarkten dankzij de integratie van de staalkoordactiviteiten van Pirelli – Bekaerts grootste acquisitie ooit. Dit zal ons toelaten om bijkomende schaalvoordelen te benutten in onze staalkoordactiviteiten en onze technologische positionering en dienstverlening voor deze sector te verbeteren. We hebben ook een wereldwijde leidinggevende positie in kabels voor de mijnbouw veroverd na de overname van een kabelfabriek in Australië.

Groei door overnames is uiteraard niet onze enige strategie. Afgelopen jaar hebben we de strategieën verfijnd die we zullen toepassen om groei te genereren op het vlak van omzet, marges en rendement op geïnvesteerd kapitaal. Deze strategieën vormen de basis voor een sterkere business.

We hebben 5 kernstrategieën vastgelegd die onze onderneming sterker zullen maken en ons in staat zullen stellen onze doelstellingen te bereiken. Deze strategieën bepalen vanaf nu de richting en de prioriteiten voor de onderneming:

  • We brengen de klant in het hart van onze organisatie;
  • we sturen groei aan door het bieden van superieure klantenwaarde;
  • we versnellen het technologisch leiderschap van Bekaert en de marktintroductietijd van focusproducten en -processen;
  • we benutten onze schaalvoordelen beter en reduceren onze complexiteit om dit mogelijk te maken;
  • we leveren het beoogde waardevoorstel aan onze klanten aan de laagst mogelijke totale kost.

Deze vijf strategieën zetten een veranderingsproces in voor onze onderneming. We organiseren ons om ze te verwezenlijken ten behoeve van onze klanten en al onze stakeholders.

De strategie is duidelijk, de objectieven zijn duidelijk en de volledige Raad van Bestuur en het management team zijn vastberaden om te slagen in ons opzet.

Op basis van de financiële resultaten van 2014 en het vertrouwen in de vooropgestelde richting, heeft de Raad van Bestuur beslist om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2015 een bruto dividend van € 0,85 per aandeel voor te stellen. Op deze manier beklemtonen we ons engagement in het laten terugvloeien van waarde naar onze aandeelhouders in ruil voor het kapitaal dat ze ons verschaffen om onze business te runnen en te laten groeien.

We willen onze klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun blijvend vertrouwen. En we willen onze medewerkers bedanken voor hun engagement en gedrevenheid om de uitdaging aan te gaan onze objectieven te bereiken. 


Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder
Bert De Graeve, Voorzitter